Kezdőlap Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a (www.sportbennfentes.com) weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, valamint a weboldalon keresztül nyújtott „Sport Bennfentes előfizetés” szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit . A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Kérjük, amennyiben előfizetője, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldal működésével, az előfizetés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az ÁSZF határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött jogügyletekre alkalmazható.

Szolgáltató adatai:

Név: Nagy Tibor E.V.

Székhely: 4274 Hosszúpályi, Zöldfa utca 30.

Adószám: 69382785-1-29

E-mail cím: info@sportbennfentes.com

Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-83457519 (IBAN – külföldi utaláshoz: HU78 1160 0006 0000 0000 8345 7519)

A weboldalon folytatott tevékenység és az igénybevehető szolgáltatások körének ismertetése

A Szolgáltató a weboldalon “Világháló-portál szolgáltatás” tevékenységet folytat.

A megvásárolható szolgáltatások köre: Sport Bennfentes előfizetés

A weboldalon feltüntetett Szolgáltatás regisztráció, valamint a Szolgáltatás ellenértékének kifizetésével vehető igénybe.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A weboldalon megjelent információk tájékoztató jellegűek, így a weboldal tulajdonosa és szerkesztője a Szolgáltató, a publikált tartalomért semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre. A felhasználónak saját döntése, hogy a weboldalon megtalálható információkat figyelembe veszi e vagy sem.

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználási feltételek bármikori megváltoztatására, annak előzetes közlése nélkül. A felhasználó kötelessége, hogy a változásokról tájékozódjon.

A Szolgáltatás bemutatása

A Szolgáltató a www.sportbennfentes.com weboldalon a “Sport Bennfentes előfizetés” nevezetű szolgáltatás keretein belül sport mérkőzésekkel kapcsolatos információkat, elemzéseket és egyéb hasznos cikkeket oszt meg a Szolgáltatás előfizetőivel (továbbiakban: “Előfizető).

A Szolgáltatás célja, hogy az Előfizető részletes információkra tegyen szert a sport mérkőzésekkel kapcsolatban, ismeretei bővüljenek, és naprakész legyen az aktuális sportesemények terén.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Előfizető megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében sporteseményekkel kapcsolatos cikkek, tudásanyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (cikkek, elemzések), valamint a Szolgáltató által később elkészített, blogposztok, tudásanyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Nagy Tibor E.V., aki a megbízást elfogadja.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Nagy Tibor E.V. egyetemlegesen felelős.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Előfizető (a továbbiakban „Szerződő Felek”) – között ráutaló magatartással, az Előfizető által a www.sportbennfentes.com weboldal, https://sportbennfentes.com/regisztracio/ aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és annak elküldésével jön létre. Ezzel egyidőben az ÁSZF is elfogadásra kerül.

Az Előfizető jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy szerződéskötési képességében, valamint cselekvőképességében nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Szolgáltatásra regisztráló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Regisztráció és előfizetés lépései

A Szolgáltatást igénybe venni kívánó Felhasználó (későbbi Előfizető) a tájékozódik a Szolgáltatás részleteiről a https://sportbennfentes.com/csatlakozas/ oldalon, majd regisztrál a https://sportbennfentes.com/regisztracio/ oldalon.

A regisztráció során megadja felhasználónevét jelszavát és a számla kiállításához szükséges adatait (irányítószám, településnév, utca, házszám, valamint e-mail cím), majd elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

A regisztráció megtörténte után, a fentebb ismertetett oldalon (https://sportbennfentes.com/csatlakozas/) található utalási adatok alapján, kiegyenlíti az általa választott előfizetéshez társított díjat.

A előfizetés díjának beérkezte után a Szolgáltató 72 órán belül aktiválja az előfizetést, valamint a szolgáltatásról számlát állít ki 8 napon belül. Az aktiválás után az Előfizető korlátlanul hozzáfér a Weboldalon elérhető összes publikációhoz.

Amennyiben az Előfizető a regisztráció során nem hiánytalanul bocsájtotta a számla kiállításához szükséges adatait a Szolgáltató részére, abban az esetben ezt utólag e-mail-ben is elküldheti, mégpedig az info@sportbennfentes.com címre történű elektronikus levél formájában.

Abban az esetben, ha a hiányzó adatok pótlása 8 napon belül nem történik meg, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést, maradéktalanul törli az Előfizető regisztrációját, valamint visszautalja az előfizetés díját az Előfizető részére.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta a www.sportbennfentes.com weboldal https://sportbennfentes.com/csatlakozas/ aloldalán található előfizetési díjra jogosult, az Előfizető választásától függően. Az előfizetési díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

Az előfizetési díj teljesítése

A Szolgáltató a Szolgáltatás megkezdése után legkésőbb 8 nappal elektronikus számlát állít ki a Szolgáltatásról, amelyet e-mailben küld el a Szolgáltatást igénybe vevő részére. Az Előfizető az elektronikus számla kiállítását elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

Az Előfizető a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az info@sportbennfentes.com e-mail címre elküldve kérvényezheti. A Szolgáltatás felmondására irányuló kérvény 48 órán belül visszaigazolásra kerül.

Amennyiben az Előfizető az Előfizetés lejárata előtt mondja fel a szerződést, elfogadja, hogy a továbbiakban nem éri el a weboldalon található cikkeket korlátlanul, előfizetése megszűnik, a fennmaradó időre az előfizetési díj nem jár vissza.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Előfizető a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy az www.sportbennfentes.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Előfizető felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Előfizető a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@sportbennfentes.com.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.

Továbbá:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület


Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Cím: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
Tel.: (36 52) 533-924, Fax.: (36 52) 327-753

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai

Mikrovps.net

Felsőszölnök, Hármashatár út 33, 9985

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.sportbennfentes.com/aszf weboldalon.